§1. Postanowienia wstępne oraz informacje o podmiocie prowadzącym sklep internetowy beautyandmassage.pl

 1. Sklep internetowy beautyandmassagepl prowadzony jest przez PRONEO Maria Sternadel w Łomiankach przy ulicy Partyzantów 7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  oraz posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 1180087864.
 2. Regulamin sklepu internetowego beautyandmassage.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez PRONEO Maria Sternadel.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sklep internetowy beautyandmassage.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu serwisu https://beautyandmassage.pl/
 5. Korzystanie z usług sklepu internetowego beautyandmassage.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia polega na prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i przesłaniu go do sklepu internetowego beautyandmassage.pl.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:
  1. rodzaj zamawianego towaru,
  2. ilość zamawianego towaru
  3. pełne dane adresowe i kontaktowe Zamawiającego (w tym numer telefonu i adres e-mail),
  4. wybraną formę płatności,
  5. wybrany sposób dostawy towaru do Zamawiającego.
 3. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy beautyandmassage.pl formularza zamówienia dokonywane jest poprzez przesłanie do Zamawiającego e-maila z adresu ems.sternadel@gmail.com
 4. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail.
 5. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego beautyandmassage.pl oraz akceptuje jego postanowienia.

§3. Realizacja złożonego zamówienia

 1. Sklep internetowy beautyandmassage.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności oraz prawdziwości złożonego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Zamawiającym.
 2. Kontakt z Zamawiającym następował będzie tylko w dni robocze w godz. 9.00 – 17:00.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Zamawiający zostaje poinformowany o tym telefonicznie bądz poprzez e-mail, jednak nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych.
  W takim przypadku sklep internetowy beautyandmassage.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.
 4. Wysyłka towaru do Zamawiającego następuje dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy beautyandmassage.pll informacji o dokonaniu płatności za zamówiony towar, w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru (czas realizacji).
 5. Przy zamówieniu towaru, który jest dostępny na zamówienie bądz którego czas realizacji przekracza 3 tygodnie Zamawiający jest zobowiązany do wpłaty ustalonej uprzednio bezzwrotnego zadatku na poczet tego towaru bądź wpłaty całej kwoty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem, wysyłka zamówionego towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, jednak nie później niż w terminie wskazanym w opisie zamówionego przez Zamawiającego towaru.
 7. Wysyłka jednego zamówienia, które zawiera więcej niż jeden towar, następuje zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy.
 8. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego beautyandmassage.pl. Sklep internetowy beautyandmassage.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego.
 9. Sklep internetowy beautyandmassage.pl przyjmuje zamówienia poprzez serwis http://wwwbeautyandmassage.pl 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są pierwszego dnia roboczego, następującego po złożeniu zamówienia.
 10. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy beautyandmassage.pl nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z tym zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 5 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 11. Zamawiający zamawiając produkt, który oznaczony jest jako “na zamówienie” lub “dostępny, czas oczekiwania 4-5 tygodni” w pełni akceptuje te uwarunkowania. W razie braku możliwości realizacji takiego zamówienia sklep beautyandmassage.pl jest zobowiązany do powiadomienia zamawiającego o tym fakcie w przeciągu 3 dnich roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 12. Zamawiając produkt, który jest możliwy do zrealizowania w salonie Beauty&Massage na ul.Kępna 15, 03-730 Warszawa, jest ważny przez rok od dnia jego zakupu.

§4. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym beautyandmassage.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy zamówionego towaru do Zamawiającego.
 3. W przypadku zmiany ceny zamówionego przez Klienta towaru, sklep internetowy beautyandmassage.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Zamawiającego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest do Zamawiającego wraz z zamówionym towarem.

§5. Płatności

 1. Za zamówione towary Zamawiający może zapłacić:
  1. poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy sklepu internetowego beautyandmassage.pl, podany w serwisie http://www.beautyandmassage.pl
  2. gotówką – listonoszowi lub kurierowi, w przypadku przesyłki za pobraniem
 2. Sklep internetowy beautyandmassage.plnie ponosi kosztów, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich, obsługujących daną formę płatności, w szczególności:
  1. opłat bankowych za dokonanie przelewu
  2. opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego.
 3. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.
 4. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

§6. Dostawa

 1. Zamówione w sklepie internetowym beautyandmassage.pl towary mogą zostać dostarczone poprzez:
  1. przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach przedpłaty na konto;
  2. przesyłkę pocztową lub kurierską w ramach pobrania.
 2. Szczegółowe warunki dostawy oraz jej koszty podane są w serwisie http://wwwbeautyandmassage.pl/.
 3. W przypadku otrzymania przez sklep internetowy beautyandmassage.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Zamawiającego przesyłki z opłaconym już zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego beautyandmassage.pl oraz ponownej przesyłki do Zamawiającego, zostaje obciążona osoba składająca zamówienie – Zamawiający.

§7. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów

 1. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający powinien przesłać do sklepu internetowego beautyandmassage.pl e-maila z krótkim opisem i zdjęciem wady.
 2. Sklep internetowy beautyandmassage.pl rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni, po upływie których podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, towar nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego towaru), sklep internetowy beautyandmassage.pl zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne towary.
 4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie oświadczenie na piśmie. Koszty przesyłki ze zwracanym towarem pokrywa Zamawiający (zwracający towar).
 5. Sklep internetowy beautyandmassage.pl nie odbiera przesyłek “za pobraniem”, będących zwrotem zamówionego towaru.
 6. Zwrot towaru dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w przypadku towaru nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego (jeśli towar występował w opakowaniu) a także może dotyczyć jedynie towarów, które nie są produkowane na na specjalne zamówienie klienta.
 7. Za odesłane towary sklep internetowy beautyandmassage.pl zwraca pieniądze przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
 2. Sklep internetowy beautyandmassage.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które sklep internetowy beautyandmassage.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.beautyandmassage.pl/.
 4. Sklep internetowy beautyandmassage.pl nie odpowiada za ewentualne różnice (zdjęcia towarów) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
 5. Korespondencję elektroniczną związaną z towarami dostępnymi w sklepie internetowymbeautyandmassage.pl należy przesyłać na adres e-mail:  ems.sternadel@gmail.coml.
 6. Sklep internetowy beautyandmassage.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
Shopping Cart
Scroll to Top

Promocje Tygodnia

- 10% Masaż Kobido

Zadzwoń i umów się na masaż KOBIDO